شماره تماس 09131282634
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 9 تا 18
بازرگانی پویا روش - شناسایی تركیبات شیمیایی اسانس كاكوتی و بررسی اثر ضد میكروبی آن بر روی مخمر كلویورومایسس ماركسیانوس
شناسایی تركیبات شیمیایی اسانس كاكوتی و بررسی اثر ضد میكروبی آن بر روی مخمر كلویورومایسس ماركسیانوس
23 مرداد 1393 دسته بندی مقالات
اسانسهای گیاهی در صنایع غذایی كاربرد فراوانی دارند و دارای خاصیت ضد میكروبی بر طیف وسیعی از میكروارگانیزم ها می باشند.
اسانسهای گیاهی در صنایع غذایی كاربرد فراوانی دارند و دارای خاصیت ضد میكروبی بر طیف وسیعی از میكروارگانیزم ها می باشند.

چکیده

مقدمه: اسانسهای گیاهی در صنایع غذایی كاربرد فراوانی دارند و دارای خاصیت ضد میكروبی بر طیف وسیعی از میكروارگانیزم ها می باشند. در این تحقیق اثر ضد میكروبی اسانس گیاه كاكوتی در شرایط آزمایشگاهی بر روی مخمر كلویورومایسس ماركسیانوس مورد مطالعه قرار گرفت و نیز اسانس جهت شناسایی تركیبات متشكله تجزیه شد.
مواد و روش ها: شناسایی تركیبات اسانس كاكوتی توسط تزریق نمونه به دستگاه GC/MS انجام شد. جهت بررسی اثر ضد میكروبی اسانس، غلظتهای مختلف اسانس (3، 2، 1، 0.75، 0.5، 0.25، 0.2 در صد) به محیط كشت YM Agar (محیط كشت مناسب مخمر) اضافه گردید و رشد یا عدم رشد مخمر در این شرایط بررسی شد.
یافته ها: دستگاه گاز كروماتوگرافی متصل به طیف نگار جرمی، 33 تركیب مختلف را در اسانس جداسازی و شناسایی كرد كه از بین آنها 6 تركیب بیش از 65 درصد اسانس را تشكیل میداد كه به ترتیب پولگون(27.15%)، آلفا-ترپینیل استات (10.83%)، تیمول (9.71%)، گرانیول (8.26%)، منتون (6.82%)، آلفا- ترپینئول (3.79%) است. حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) اسانس كاكوتی در محیط كشت برای مخمر كلویورومایسس ماركسیانوس 0.25% بود.
نتیجه گیری: گیاه كاكوتی دارای اثر بازدارندگی بر روی مخمر كلویورومایسس ماركسیانوس می باشد. از آنجایی كه تركیبات ضد میكروبی روغنها در حقیقت فنولیكها و ترپنها هستند، احتمالا نحوه مكانیسم اثر ضد میكروبی آنها مشابه دیگر تركیبات فنولیكی و ترپنی می باشد.

واژه های كلیدی: اسانس، كاكوتی، كلویورومایسس ماركسیانوس

 

جهت دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید

نظرات تایید شده این مقاله

Francis
14:48 - 1400/07/10

where can i buy lisinopril for sale

Margart
05:46 - 1400/07/12

cost generic

Leonel
09:25 - 1400/09/20

порно мамки

Trudy
16:17 - 1400/09/28

generico eurofarma do viagra generic viagra dose pfizer viagra price next day delivery generic viagra generic alternative for viagra

Ima
15:44 - 1400/10/05

следующий

Shayla
09:04 - 1400/12/01

порно мамки

Jann
13:28 - 1401/07/21

generico del viagra en venezuela cheap generic viagra usa viagra sample viagra sklep online pl zamowienie line lowest cost viagra generic

Victor
08:48 - 1401/07/26

482

Jaunita
05:51 - 1401/08/11

485